Vedení účetnictví

 • Evidence splátek členů družstva na úhradu kupní ceny za dům.
 • Vedení pokladní knihy.
 • Vedení knihy došlých a vydaných faktur.
 • Zpracování mezd a odměn členů statutárních orgánů se všemi zákonnými náležitostmi výpočet sociálního a zdravotního pojištění, výpočet daňové povinnosti, vedení evidenčních listů důchodového pojištění, vyúčtování odvedených daní s finančním úřadem, vedení mzdových listů).
 • Zaúčtování prvotních účetních dokladů.
 • Zpracování sestav z účetních dokladů a výsledků hospodaření družstva (deník, hlavní kniha, obratová předvaha, kniha analytické evidence, výsledovka, rozvaha, kniha došlých faktur, kniha vydaných faktur, pokladní deník, saldokonto)
 • Inventarizace majetku, pohledávek a závazků.
 • Zpracování podkladů pro určení daňově uznatelných nákladů.
 • Sestavení daňového přiznání (daň z příjmu právnických osob a daň z nemovitostí) a požadovaných výkazů (výkaz zisků a ztrát, rozvaha ve zkráceném rozsahu).
 • Zpracování statistických výkazů požadovaných ČSÚ.
 • Spolupráce s daňovým poradcem.